• a95bcf8f3d3ed2608b2f
  • 2fb19f4f6dfe82a0dbef
  • 081ac2dc306ddf33867c
  • 73c7b1eb3953d60d8f42
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TT 22 ngay 22.9.2016 sửa đổi TT30 (Chinh thuc)
TT 22 ngay 22.9.2016 sửa đổi TT30 (Chinh thuc)).doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/2016/TT-BGDĐT                           Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3